top of page

Vi är bäst på det vi gör och gör bara det vi är bäst på.

Utnyttja det.
 

cb40ab_2d834ef77232438ea0628ce8aabec526~mv2.png
tobias-reich-UEsjzyeSDQk-unsplash.jpg

        Digital Transformation Driver       

För att lyckas med digital transformation krävs att man parallellt driver samtliga tre grundpelare; kultur, processer och teknologi. DX Driver är utformat för att holistiskt driva samtliga dessa i en nydanande paketering bestående av fyra ingående delar.

Ramverk

Utveckling

Processer

Kultur

Ett öppet ramverk för automation av IT-infrastruktur med välkända OpenSource-komponenter fritt att vidareutveckla.
Analys, anpassning och utveckling av ramverket utfört av våra specialister tillsammans med er, för att möta samtliga kravställningar. 
En leveransmodell som transformerar IT-avdelningar mot ett agilt arbetssätt och tillhörande processer lämpade för automation. 
Införandet av en DevOps-kultur för att snabbt kunna anamma ny teknologi och exponera mot resten av verksamheten.

Resultat efter leverans

Självbetjänad IT och konsumerbar infrastruktur
Den verkliga nyttan uppstår när IT-tjänster blir konsumerbara från en självbetjäningsportal tillgänglig för hela organisationen. Det är centralt i vår leverans att och krävs både för att leverera och utveckla tjänster snabbare. Detta är nyckeln för de organisationer som redan hanterar leveransprocesser i ett system som ServiceNow. Tillgängliggörandet sker genom exempelvis med en självbetjäningsportal i ServiceNow, så att leveransprocessen på ett tryggt och förutsägbart sätt integreras med infrastrukturen och digitaliserar verksamheten.

Flexibilitet utan kompromisser
Inlåsningar och begränsningar hör inte hemma i ett ramverk för automation. De centrala komponenterna i ramverket består av verktyg och system som bygger på öppen källkod. Detta för att maximera öppenhet, möjlighet till community-baserad support och för att göra det enkelt att både integrera olika komponenter med varandra. Att använda välkända öppna verktyg gör det också enklare både att lära och att attrahera talang.

Ett agilt arbetssätt
Ni kommer ha etablerat tvärfunktionella team samt ha ökat samarbetet mellan drift, utvecklingsteam och arkitektteam. Vi för dessa närmare varandra samtidigt som vi hjälper er ställa om till ett agilt sätt att arbeta med automation och utveckling. Ni skall ha anammat den kultur och de processer som behövs för att på ett tillförlitligt sätt dra full nytta av befintlig såväl som tillkommande teknologi på ett automatiserat sätt

Självständighet 
En konsekvens av att arbeta med välkända komponenter och ha ett agilt och strukturerat arbetssätt kring automation gör att man får ett motiverat team utan externa beroenden och att man får lättare att rekrytera. Inbyggt i vår leveransmodell är att ni själva skall kunna förvalta och vidareutveckla det ramverk och den automation vi tillsammans byggt. 

 

Leveransmodell

Dag 0 - Implementation

Analys, anpassning &

implementation av ramverket

Dag 1 - Agil utveckling

Kollaborativa utvecklingssprintar för specifika use-cases

Dag 2 - Valfri support

Utveckling, löpande support och design

För mycket text? Kontakta oss så berättar vi mer. Annars läs vidare!

Vi återkommer.

Hoppa till
Bakgrunden - erfarenhet omsatt till värdeskapande
Miradot satsade tidigt på automation av IT-infrastruktur och skaffade oss därigenom värdefull erfarenhet som förädlats över tid. Samtidigt har vi arbetat nära våra kunder och partners, och i dessa uppdrag varit lyhörda för vad som är viktigt och prioriterat. Våra slutsatser och lärdomar har förfinats och resulterat i vad vi kallar Digital Transformation Driver. Vi erbjuder våra kunder ett sätt att driva sin digitala transformation genom att möjliggöra självbetjäning av IT-tjänster med hjälp av automation.
Våra tre viktigaste lärdomar
 • För att lyckas med digital transformation, kommer det kräva ett engagemang inte bara från enstaka team, utan en samlad IT-avdelning i tätt samarbete med intressenter och stöd från hela organisationen. 
 • Att automatisera IT-system är ett första steg, men för att realisera det sanna värdet av automation behöver denna tillgängliggöras för resten av verksamheten - det vill säga de som konsumerar IT-infrastrukturen. Detta är nyckeln för de organisationer som redan hanterar leveransprocesser i ett system som ServiceNow. Tillgängliggörandet sker genom exempelvis med en självbetjäningsportal i ServiceNow, så att leveransprocessen på ett tryggt och förutsägbart sätt integreras med infrastrukturen och digitaliserar verksamheten.
 • Digitalisering och automation handlar inte bara om teknologi. Lika viktigt är att arbeta med kultur och processer och utan att arbeta med samtliga dessa tre grundpelare parallellt kommer ett projekt inom digital transformation inte att lyckas.
För att effektivt kunna driva digital transformation hos våra kunder har vi tagit oss tiden att sammanställa de vanliga målen man vill uppnå inom respektive pelare, samt de tillhörande utmaningarna som man ofta ställs inför.
Kultur
Processer
Teknologi
Pris? Vi fixar offert.
 • Agil utvecklingsprocess
 • CI/CD-processer etablerade
 • Effektiv förändringshantering
Komplexitet och resursbehov associerad med att förändra processer och policys. Resurskrävande arbete som är svårmotiverat.
 • Konsumerbar infrastruktur
 • Mjukvarudefinierade plattformar
 • API-drivna & integrerade lösningar
 • Öppna teknologier
 
 • Komplexa IT-miljöer
 • Svårt att integrera automationsverktyg med befintliga system och verktyg
 • Brist på talang inom automation
 • Ej tillräcklig budget
Mål
 • Kollaborativt arbetssätt
 • Tvärfunktionella team
 • Experimentering uppmuntras
 • Kontinuerligt lärande & upskilling
 • Transparens
Utmaningar
 • Bristande erfarenhet
 • Tröghet hos större företag
 • Förändringsmotstånd
Lösningen - ett öppet ramverk för automation av IT-infrastruktur
I det enkla men tydliga syftet att accelerera våra kunders digitala transformation har vi därför skapat ett flexibelt automationsramverk utifrån nedanstående principer:
 
Principer
 
Ingen inlåsning & Öppen källkod
De centrala komponenterna i ramverket består av verktyg och system som bygger på öppen källkod. Detta för att maximera öppenhet, möjlighet till community-baserad support och för att göra det enkelt att både integrera olika komponenter med varandra. Att använda välkända öppna verktyg gör det också enklare både att lära och att attrahera talang.

Modulärt & anpassningsbart
Har du redan kommit en bit på er automationsresa och har redan en plattform att utgå ifrån? Utmärkt. Vi hjälper dig säkerställa att den har funktionaliteten som krävs. Ibland krävs även anpassningar för att stödja en befintlig process, återrapportering eller integration med en ytterligare plattform. Därför väljer du som kund mellan att använda vår färdiga plattform eller att vi bygger vidare på er befintliga, efter vi verifierat att den kommer göra jobbet. Att bygga något som inte skapar inlåsningseffekter och samtidigt erbjuder flexibilitet och framtidssäkerhet handlar om modularitet. Monoliter är svåra att underhålla, komplexa att felsöka och skapar alltid oförutsedda beroenden, varför vi alltid förespråkar oberoende komponenter som fungerar väl tillsammans. 

Inga beroenden
Teknologin såväl som vår leveransmodell bygger på att våra kunder blir självständiga efter utförd leverans. Den kod vi levererar är du som kund fri att vidareutveckla och förändra efter en slutförd leverans. 

Arkitekturen
Hjärtat i vår leverans är ett beprövat, modulärt och öppet automationsramverk baserat på välkända verktyg och mjukvaror. 

Automationsplattformen
Motorn i plattformen består av CI/CD-verktyg som GitLab, GitHub eller Jenkins, en automationsmotor som Ansible eller Terraform samt tillhörande arbetsflöden eller pipelines som koordinerar arbetet.

Norrgående integration
För att exponera tjänster och infrastruktur mot ett användarvänligt gränssnitt används norrgående integrationsmoduler. Vi ser att självbetjäntingsportaler i ServiceNow är vanligast, men det går lika bra att integrera mot andra ITSM-system, egenutvecklande system eller beställningar triggade via API:er eller liknande. På ett strukturerat sätt tar den norrgående integrationsmodulen emot en beställning som sedan behandlas och levereras av automationsplattformen. 

Södergående integration
För att kommunicera med infrastrukturen i syfte att skapa, konfigurera eller förändra baserat på de beställningar som kommer in från den norrgående integrationsmodulen, så finns södergående integrationsmoduler för varje typ av plattform, infrastruktur eller moln man väljer att använda. Abstraktion och normalisering sker i dessa moduler, så att en och samma tjänst exempelvis kan spänna över flera hårdvaruplattformar/moduler. Nedanstående är exempel på moduler som vi vanligen stöter på, men vi är också vana vid att utveckla nya. 

Source of Truth & Dokumentation
För att integrera mot system som handhar källkod och resursdokumentation används s.k "Source of Truth"-moduler. Här arbetar vi med system som Nautobot eller Netbox, ServiceNow CMDB och GitLab. Automationsmotorn kommer i en tjänsteprovisionering att både efterfråga och dokumentera resurser och kod, vilket ger spårbarhet och insyn. 

Kompetensträning
Parallellt med en implementation av ramverket och för att kunna bli självständiga över tid genomförs med kunskapsdelnings-sessioner i kombination med att vi erbjuder utbildningar och kurser inom automation, programmering och integration.
framwork.png

Leveransen - vår affärsmodell bygger på kundresultat och en agil projektmodell

I utvecklingsprojekt är SCRUM och agil projektledning det vedertagna arbetssättet, men ändå vidhåller många kompetensleverantörer en affärsmodell som är anpassad för det gamla sättet att arbeta, vilket skapar ett antal problem. Genom att låta arbetsmodellen sammanfogas med affärsmodellen elimineras dessa problem samtidigt som en rad uppsidor skapas.

Utmaningar i större projekt

 

Affärsmodellen tar inte hänsyn till okända faktorer

Desto större projekten blir, desto fler okända faktorer kommer att påverka projektets tidsplanering, kravställning, kompetenskrav och resurskrav. Affärsmodellen måste ha inbyggd förmåga att hantera förändrade förutsättningar, vilket de flesta saknar idag. Detta innebär att när förutsättningar förändras uppstår förseningar på grund av ändrade kostnader, kompetenskrav och så vidare.

Affärsmodellen följer inte arbetsmodellen

Vanligt är ett konsultbolag debiterar baserat på antalet arbetade timmar, en totalsumma för genomfört projekt eller en kombination av dessa. Ofta blir konsekvensen att samtlig risk förskjuts till dig som kund genom timdebitering, att du betalar överpris för ett genomfört projekt eller att avtalet behöver förhandlas om under projektets gång eftersom att förutsättningarna förändrats. 

Affärsmodellen tar inte hänsyn till de långsiktiga målen

Ett lyckat projekt innebär för oss att vi jobbar sida vid sida, har en kontinuerlig kunskapsöverföring och att det tidigt finns en modell för hur förvaltningen och support skall fungera efter ett avslutat projekt. Ett långsiktigt samarbete skall inte skapa osunda beroenden till en leverantör, utan skall tvärtom förebygga dessa genom att fokusera på up-skilling av kundens personal samtidigt som leverantören finns tillgänglig för vidareutveckling och stöttning.

Miradots lösning
 

Flexibilitet
I framåtlutade projekt inom IT förändras landskapet ständigt. Genom att arbeta i och debitera för utvecklingssprintar hanteras förändringar i kraftställning eller teknologi effektivt och utan fördröjning, som en naturlig del av projektet. Förseningar på grund av exempelvis en förändrad kostnadsbild undviks effektivt.
 

Delad risk & förutsägbarhet 
Varje sprint har ett fast pris. När en sprintplanering är gjord kommer Miradot att leverera det utlovade resultatet till den kostnaden. Vi tar risken som eventuella problem under en sprint innebär och som kund har du möjlighet att stötta med egna resurser, påverka planering och snabbt ändra projektets riktning.

Bäst lämpade resurser
Miradot allokerar de bäst lämpade resurserna från en grupp specialister som täcker samtliga tekniska domäner. Vi utför kontinuerlig kunskapsöverföring som en del av sprintförloppet. Som kund har du möjlighet att tillsätta egna eller tredjeparts resurser i en sprint, med syftet att göra det långsiktiga beroendet av oss som leverantör mindre.

Genomförandet - kultur, processer och teknologi i ett

Vår leveransmodell är uppdelad i tre faser - iordningställande, utveckling och löpande support. Vi kallar dem Dag 0, Dag 1 och Dag 2. Genomgående är att vi arbetar för att ni som organisation skall utvecklas till att bli självständiga. Med det menar vi att ni skall:

 • Själva skall kunna underhålla och vidareutveckla hela det ramverk vi tillsammans byggt

 • Har tillgång till och kan modifiera den källkod som ligger till grund för ramverket

 • Har lätt att rekrytera och utbilda personal som har kompetens inom de verktyg och stödsystem vi valt att använda

 • Skall ha anammat den kultur och de processer som behövs för att på ett tillförlitligt sätt dra full nytta av befintlig såväl som tillkommande teknologi på ett automatiserat sätt

Projektledning

Projektledning

Arkitektrådgivning

Arkitektrådgivning

Analys

Utveckling

Untitled-1.png
Untitled-1.png

Sprint 1

Sprint 2

Sprint X

Utveckling och support

Implementation av automations-ramverk

Utbildning, upskilling & kontinuerlig kompetensöverföring 

Dag 0

Dag 1

Utbildning

Dag 2

Dag 0 - Iordningställandet

Strategi & Vision
I ett första skede linjerar eller utvecklar vi en strategi och vision för er kultur, processer och teknologier för automation i allmänhet och projektet i synnerhet. Strategin och visionen skall stötta utsatta affärskrav och mål.

Leverabler: Strategi- och visionsrapport

Analys
Arbetet fortsätter med en analys av er nuvarande situation. Här dyker vi in i era processer, kompetenser, arbetssätt och teamstruktur. Vi intervjuar anställda och bygger en genomgripande bild av vart ni står idag kring förändringshantering och tjänsteprovisionering. Till det kommer vi även analysera vilka uppsättningar av verktyg och stödsystem ni har och använder idag, hur dessa är integrerade samt bygga en bild av er datamodell, om en sådan finns.

Leverabler: Analysrapport - Människor & Processer och Analysrapport - Tooling


Design & implementation av automations-plattform
När analysen är genomförd går vi vidare till kravställning, design och implementation av automationsplattformen. Till en början samlas kravställningen ihop genom workshops och genomgång av befintlig dokumentation av design och arkitektur. Därefter genomförs en gapanalys för att utvärdera om någonting behöver förändras för att kunna automatiseras. När kravställningen är klar tas designen fram och dokumenteras. Därefter genomförs installationen av plattformen och dess verktyg. Även integrationer mot ITSM och stödsystem kommer på plats. I ett sista skede tas ett test-flöde fram, som kommer att användas för att verifiera funktionen i plattformen i nästa steg. 

Leverabler: Kravställningsdokument, Designdokument, Plattformsinstallation

Testning
För att verifiera att plattformen fungerar och uppfyller kraven utvecklas en testplan som sedan exekveras.

Leverabler: Testrapport


Kunskapsöverföring
När plattformen är implementerad och testad genomförs ett antal workshops för kunskapsöverföring, så att alla hos kunden är väl införstådda i hur plattformen fungerar, underhålls och vidareutvecklas.
Dag 1 - Utvecklingen

Agil & sprintbaserad affärs- och arbetsmodell

När implementationen av själva grundplattformen är klar, övergår vi till en sprintbaserad affärs- och arbetsmodell där vi arbetar tight med era team. Vi sätter samman ett team med den expertis som krävs för det specifika use caset, förbinder oss till att utföra arbetet till en viss mängd sprintar och startar utvecklingen. Detta innebär att ni kontinuerligt har tillgång till hela Miradots kompetensflotta och att ni alltid får tillgång till de bäst lämpade resurserna. Vi tillhandahåller en SCRUM-master, en arkitekt och automationsspecialister eller utvecklare för att uppfylla leveransen.

Arbetet i en sprint

Vi kommer tillsammans med er ta fram och prioritera lämpliga så kallade use cases att automatisera, baserat på vad som frigör mest tid, svårighetsgrad och så vidare. Nedan är exempel på vad en sprint kan användas till:

 • Utveckling, integration och testning av automation/use cases

 • Support vid go-live eller överlämning till Operation-teams

 • Migreringsanalys och strategi

 • Konfiguration och testning av utrustning i automationssyfte

 • Dokumentation

Arbetet leds av vår SCRUM-master, som är ansvarig för att allokera resurser, leda, planera och driva varje sprint, samt kommunicera med våra kunder före, under och efter utförandet.

Vi arbetar sida vid sida

Ni som kund uppmuntras att arbeta sida vid sida med matchande roller från oss, vilket ofta innebär att individer från flera team kommer att arbeta tvärfunktionellt i så kallade "feature teams". Inbyggt i arbetsmodellen är därmed lärande och upskilling, samtidigt som det fungerar som ett effektivt sätt att arbeta bort hinder som dyker upp.

 

Kultur på köpet

Inte bara kommer detta att säkerställa att ni blir självständiga över tid, vi kommer också att överföra ett agilt sätt att arbeta. Vi kommer att försöka bryta ner silos, hitta nya sätt att arbeta tillsammans, inspirera och driva förändring. 

Dag 2 - Löpande Support
När en kritisk mängd use cases har satts i produktion, ni som kund kör era egna sprintar och våra tjänster enbart behövs vid behov övergår vi i fasen Dag 2.

Löpande arkitektrådgivning
Detta består i att vi är tillgängliga för arkitektrelaterade frågor genom en av de arkitekter som varit med och känner er sedan det genomförda projektet.

Sprintar
Du har möjlighet att konsumera sprintar när det behövs. Dessa köps som en bundling och finns tillgängliga över en 12 månaders-period.

Resultatet - ett helhetsgrepp

Genom att kombinera en agil och kollaborativ leveransmodell, ett öppet automationsramverk tillsammans med en kulturförändring tas ett helhetsgrepp kring digital transformation, som enligt vår erfarenhet skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas. Nedan har vi åter sammanställt mål och utmaningar, men nu också lagt till hur vi angriper dessa!

Kultur
Processer
Teknologi
 • Agil utvecklingsprocess
 • CI/CD-processer etablerade
 • Effektiv förändringshantering
Komplexitet och resursbehov associerad med att förändra processer och policys. Resurskrävande arbete som är svårmotiverat.
 • Vi arbetar enligt  och etablerar en agil arbetsmodell
 • DevOps är en integrerad del av leveransen
 • Vi stödjer ITILs  change management-processer
 • Vi förbinder ServiceNow med Operations-team
 
 • Konsumerbar infrastruktur
 • Mjukvarudefinierade plattformar
 • API-drivna & integrerade lösningar
 • Öppna teknologier
 
 • Komplexa IT-miljöer
 • Svårt att integrera automationsverktyg med befintliga system och verktyg
 • Brist på talang inom automation
 • Ej tillräcklig budget
 • Maximera nyttan av dina befintliga och kommande investeringar i IT-infrastrukturen
 • Ser till att den går automatisera
 • Arbeta med välkända verktyg baserade på öppen källkod
 • Standardisera och förenkla delar av automationsprocessen
 • Övertyga ledning och expandera budgeten genom att exponera infrastruktur i ServiceNow
 
Mål
 • Kollaborativt arbetssätt
 • Tvärfunktionella team
 • Experimentering uppmuntras
 • Kontinuerligt lärande & upskilling
 • Transparens
Utmaningar
 • Bristande erfarenhet
 • Tröghet hos större företag
 • Förändringsmotstånd
Vår lösning
 • Tvärfunktionella team en del av vår leverans
 • Vi arbetar sida vid sida i en sprint-baserad leverans, som ger både en chans att lära sig och dra nytta av vår erfarenhet
 • Vi möjliggör en trygg förändringsresa
Vad väntar du på? Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi återkommer.

Bakgrunden
Genomförandet
Lösningen
Leveransen
Mål & Utmaningar
Resultatet - ett helhetsgrepp
Kontakta mig
bottom of page