Vi är bäst på det vi gör och gör bara det vi är bäst på.

Utnyttja det.
 

Flume in Switzerland_edited_edited.jpg

Har du investerat i moderna plattformar utan att ändra arbetssätt?
Varför då?

Har du moderna plattformar som inte är tillgängliga att konsumera via ServiceNow?
Vad väntar du på?

Vår automationsplattform
Miradot satsade tidigt på automation av IT-infrastruktur och skaffade oss därigenom värdefull erfarenhet som förädlats över tid. Samtidigt har vi arbetat nära våra kunder och partners, och i dessa uppdrag varit lyhörda för vad som är viktigt och prioriterat. I det enkla men tydliga syftet att accelerera våra kunders digitala transformation har vi därför satt samman en automationsplattform utifrån följande principer:
 
  • Öppen källkod för verktyg, stödsystem och orkestrerings- och konfigurationssystem
  • Modulärt
  • Ingen inlåsning
  • Inget beroende till Miradot efter slutfört projekt

Anpassningsbart
Har du redan kommit en bit på er automationsresa och har redan en plattform att utgå ifrån? Utmärkt. Vi hjälper dig säkerställa att den har funktionaliteten som krävs. Ibland krävs även anpassningar för att stödja en befintlig process, återrapportering eller integration med en ytterligare plattform. Därför väljer du som kund mellan att använda vår färdiga plattform eller att vi bygger vidare på er befintliga, efter vi verifierat att den kommer göra jobbet.

Modulbaserat
Att bygga något som inte skapar inlåsningseffekter och samtidigt erbjuder flexibilitet och framtidssäkerhet handlar om modularitet.  

Automationsplattformen
Motorn i plattformen består av CI/CD-verktyg som GitLab, GitHub eller Jenkins, en automationsmotor som Ansible eller Terraform samt tillhörande arbetsflöden eller pipelines som utför det faktiska arbetet.

Integrationsmoduler
aa
Norrgående
I syfte att kunna ta emot en beställning som sedan förvandlas till verklighet har vi skapat integrationer mot ServiceNow.

Södergående
aa
Source of Truth
aa
Upskilling & Utbildning
aa


 
Screenshot 2022-04-30 094555.png
Vår affärsmodell följer vår projektmodell

I utvecklingsprojekt är SCRUM och agil projektledning det vedertagna arbetssättet, men ändå vidhåller många kompetensleverantörer en affärsmodell som är anpassad för det gamla sättet att arbeta, vilket skapar ett antal problem. Genom att låta arbetsmoddellen sammanfogas med affärsmodellen elimineras dessa problem samtidigt som en rad uppsidor skapas.

Utmaningar i större projekt

 

Affärsmodellen tar inte hänsyn till okända faktorer

Desto större projekten blir, desto fler okända faktorer kommer att påverka projektets tidsplanering, kravställning, kompetenskrav och resurskrav. Affärsmodellen måste ha inbyggd förmåga att hantera förändrade förutsättningar, vilket de flesta saknar idag. Detta innebär att när förutsättningar förändras uppstår förseningar på grund av ändrade kostnader, kompetenskrav och så vidare.

Affärsmodellen följer inte arbetsmodellen

Vanligt är ett konsultbolag debiterar baserat på antalet arbetade timmar, en totalsumma för genomfört projekt eller en kombination av dessa. Ofta blir konsekvensen att samtlig risk förskjuts till dig som kund genom timdebitering, att du betalar överpris för ett genomfört projekt eller att avtalet behöver förhandlas om under projektets gång eftersom att förutsättningarna förändrats. 

Affärsmodellen tar inte hänsyn till de långsiktiga målen

Ett lyckat projekt innebär för oss att vi jobbar sida vid sida, har en kontinuerlig kunskapsöverföring och att det tidigt finns en modell för hur förvaltningen och support skall fungera efter ett avslutat projekt. Ett långsiktigt samarbete skall inte skapa osunda beroenden till en leverantör, utan skall tvärtom förebygga dessa genom att fokusera på up-skilling av kundens personal samtidigt som leverantören finns tillgänglig för vidareutveckling och stöttning.

Miradots lösning
 

Flexibilitet
I framåtlutade projekt inom IT förändras landskapet ständigt. Genom att arbeta i och debitera för utvecklingssprintar hanteras förändringar i kraftställning eller teknologi effektivt och utan fördröjning, som en naturlig del av projektet. Förseningar på grund av exempelvis en förändrad kostnadsbild undviks effektivt.
 

Delad risk & förutsägbarhet 
Varje sprint har ett fast pris. När en sprintplanering är gjord kommer Miradot att leverera det utlovade resultatet till den kostnaden. Vi tar risken som eventuella problem under en sprint innebär och som kund har du möjlighet att stötta med egna resurser, påverka planering och snabbt ändra projektets riktning.

Bäst lämpade resurser
Miradot allokerar de bäst lämpade resurserna från en grupp specialister som täcker samtliga tekniska domäner. Vi utför kontinuerlig kunskapsöverföring som en del av sprintförloppet. Som kund har du möjlighet att tillsätta egna eller tredjeparts resurser i en sprint, med syftet att göra det långsiktiga beroendet av oss som leverantör mindre.

Såhär ser vår leveransmodell ut!

Projektledning

Projektledning

Arkitektrådgivning

Arkitektrådgivning

Analys

Implementation av automations-plattform

Utveckling

Untitled-1.png
Untitled-1.png

Sprint 1

Sprint 2

Sprint X

Utvecklings-sprintar

Utbildning, upskilling & kontinuerlig kompetensöverföring 

Dag 0

Dag 1

Utbildning

Dag 2

Screenshot 2022-04-30 142339.png
Dag 0 - Iordningställandet
Analys
Arbetet inleds med en analys av er nuvarande situation. Här dyker vi in i era processer, arbetssätt, intervjuar anställda och bygger en genomgripande bild av vart ni står idag. Vi analyserar även vilka eventuella verktyg som används och vad som behöver förändras i ett eventuellt befintligt automationssystem. V Därefter avlämnar vi rapporter om vår upptäckt, analys och slutsats, som fungerar som underlag i implementationsfasen. 

Leverabler: Analysrapport


Design & implementation av automations-plattform
När analysen är genomförd går vi vidare till kravställning, design och implementation av automationsplattformen. Till en början samlas kravställningen ihop genom workshops och genomgång av befintlig dokumentation av design och arkitektur. Därefter genomförs en gapanalys för att utvärdera om någonting behöver förändras för att kunna automatiseras. När kravställningen är klar tas designen fram och dokumenteras. Därefter genomförs installationen av plattformen och dess verktyg. Även integrationer mot ITSM och stödsystem kommer på plats. I ett sista skede tas ett test-flöde fram, som kommer att användas för att verifiera funktionen i plattformen i nästa steg. 

Leverabler: Kravställningsdokument, Designdokument, Plattformsinstallation

Testning
För att verifiera att plattformen fungerar och uppfyller kraven utvecklas en testplan som sedan exekveras.


Knowledge transfer
När plattformen är implementerad och testad genomförs ett antal workshops för kunskapsöverföring, så att alla hos kunden är väl införstådda i hur plattformen fungerar, underhålls och vidareutvecklas.
Dag 1 - Automationen utvecklas
Utvecklingssprintar
Dag 1

Installation av automations-plattform