top of page

Vi är bäst på det vi gör och gör bara det vi är bäst på.

Utnyttja det.
 

Flume in Switzerland_edited_edited.jpg

Betalar du fortfarande konsulter per timma när det är affärsvärde du strävar efter?
Varför då?


Har du svårt att förutse projektkostnader?
Vi har löst det.

Agila projekt

I utvecklingsprojekt är SCRUM och agil projektledning det vedertagna arbetssättet, men ändå vidhåller många kompetensleverantörer en affärsmodell som är anpassad för det gamla sättet att arbeta, vilket skapar ett antal problem. Genom att låta arbetsmodellen sammanfogas med affärsmodellen eliminerar man effektivt dessa samtidigt som man skapar en rad uppsidor.

Utmaningar i större projekt

Affärsmodellen tar inte hänsyn till okända faktorer

Desto större projekten blir, desto fler okända faktorer kommer att påverka projektets tidsplanering, kravställning, kompetenskrav och resurskrav. Affärsmodellen måste ha inbyggd förmåga att hantera förändrade förutsättningar, vilket de flesta saknar idag. Detta innebär att när förutsättningar förändras uppstår förseningar på grund av ändrade kostnader, kompetenskrav och så vidare.

Affärsmodellen följer inte arbetsmodellen

Vanligt är ett konsultbolag debiterar baserat på antalet arbetade timmar, en totalsumma för genomfört projekt eller en kombination av dessa. Ofta blir konsekvensen att samtlig risk förskjuts till dig som kund genom timdebitering, att man betalar överpris för ett genomfört projekt eller att avtalet behöver förhandlas om under projektets gång eftersom att förutsättningarna förändrats. 

Affärsmodellen tar inte hänsyn till de långsiktiga målen

Ett lyckat projekt innebär för oss att man jobbar sida vid sida, har en kontinuerlig kunskapsöverföring och att man tidigt har en modell för hur förvaltningen och support skall fungera efter ett avslutat projekt. Ett långsiktigt samarbete skall inte skapa osunda beroenden till en leverantör, utan skall tvärtom förebygga dessa genom att fokusera på up-skilling av kundens personal samtidigt som leverantören finns tillgänglig för vidareutveckling och stöttning.

Miradots lösning
 

Flexibilitet
I framåtlutade projekt inom IT förändras landskapet ständigt. Genom att arbeta i och debitera för utvecklingssprintar hanterar man effektivt och utan fördröjning förändringar i kravställning eller teknologi som en naturlig del av projektet. Man undviker effektivt förseningar på grund av exempelvis en förändrad kostnadsbild.
 

Delad risk & förutsägbarhet 
Varje sprint har ett fast pris. När en sprintplanering är gjord kommer Miradot att leverera det utlovade resultatet till den kostnaden. Vi tar risken som eventuella problem under en sprint innebär och som kund har du möjlighet att stötta med egna resurser, påverka planering och snabbt ändra projektets riktning.

Bäst lämpade resurser
Miradot allokerar de bäst lämpade resurserna från en grupp specialister som täcker samtliga tekniska domäner. Vi utför kontinuerlig kunskapsöverföring som en del av sprintförloppet. Som kund har du möjlighet att tillsätta egna eller tredjeparts resurser i en sprint, med syftet att göra det långsiktiga beroendet av oss som leverantör mindre.

Såhär ser vår leveransmodell ut!

Projektledning

Arkitektrådgivning

Analys

Implementation

Utvecklings-sprintar

Untitled-1.png
Untitled-1.png

Sprint 1

Sprint 2

Sprint X

Initial installation

Arkitektrådgivning

Utvecklings-sprintar

Löpande support

bottom of page